"АВТОТРАНС - РУМЕН ТОНЕВ" ООД
logo logo
  Ood.INFO | търсене:  

"АВТОТРАНС - РУМЕН ТОНЕВ" ООД

гр.Сливен
кв. Индустриален п.к.184
тел. 044 667-669
e-Mail: avtotransrt@abv.bg

Предмет на дейност:

 • Товарен автомобилен транспорт
 • Продажба на горива и смазочни материали
 • Сервизна дейност

  ГФСО - 2003:

 • Отчет за приходите и разходите за 2003 г. [ОПР] Сканирано копие [1] , [2]
 • Отчет за собствения капитал за 2003 г. [ОСК] Сканирано копие [1]
 • Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2003 г.[ОПП] Скан.копие [1], [2]
 • Счетоводен баланс към 31.Декември.2003 г. [Баланс] Скан. копие [1] , [2]
 • [Одиторски доклад ]

  ГФСО - 2002:

 • Отчет за приходите и разходите за 2002 г. [ОПР] [Сканирано копие]
 • Отчет за собствения капитал за 2002 г. [ОСК] [Сканирано копие]
 • Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2002 г.[ОПП] [Сканирано копие]
 • Счетоводен баланс към 31.Декември.2002 г. [Баланс] [Сканирано копие]
 • [Одиторски доклад ]

 • o Връзки:

 • Econ.BG
 • Lex.BG
 • СИЕЛА
 • Digesta.Com
 • БНБ
 • в-к Пари
 • в-к Банкер

 • Указания за ГДСП'2002
 • Закон за счетоводството

 • o министерство на финансите
  o главна данъчна дирекция
  o министерство на икономиката
  o национален осигурителен институт
  o национален статистически институт
  o българските институции
  o български счетоводител
  o правна уредба по социално осигуряване
  o нормативна уредба
  o икономически справочник
  © Март-2003, OOD:INFO Team