О т ч е т
за собствения капитал
на "Автотранс-Румен Тонев"ООД
                               за 2002 г. Мярка: Хил. лв. 
    Р     е     з     е     р     в     и        
  Основен Премии Резерв от по- Целеви резерви Финансов резултат Резерв Общо
П  О  К  А  З  А  Т  Е  Л  И капитал от следващи оце-   Специа-       от собствен
    емисия нки на активи Общи ли- Други Печалба Загуба преводи капитал
      и пасиви   зирани          
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Салдо в началото на отчетния период 5           43     48
 1. Изменение за сметка на собствениците                    
  в т.ч.   - увеличение                    
             - намаление                    
 2. Финансов резултат за текущия период                    
 3. Разпределение на печалба                    
  в т.ч.  за дивиденти                    
 4. Покриване на загуба                    
 5. Последващи оценки на дълг. мат. активи                    
  в т.ч.   - увеличение                    
             - намаление                    
 6. Последващи оценки на фин.активи и инструменти                    
  в т.ч.   - увеличение                    
             - намаление                    
 7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.                    
 8. Други изменения в собствения капитал                    
 Салдо към края на отчетния период 5           43     48
 9. Промени от преводи на годишни финан-                    
 сови отчети на предприятията в чужбина                    
 10. Промени от преизчисляване на финан-                    
       сови отчети при свръхинфлация                    
 Преизчислен собствен капитал към края                    
 на отчетния период 5           43     48