О т ч е т
за паричните потоци по прекия метод
на "Автотранс-Румен Тонев"ООД
за 2002 година Мярка: Хил. лв. 
Наименование Текущ период Предходен период
на паричните потоци постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а 1 2 3 4 5 6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ            
 1. Паричните потоци, свързани с търгов-            
 ски контрагенти 1365 1020            345 1296 940            356
 2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни            
 финансови активи, държани за търгов. цели            
 3. Паричните потоци, свързани с трудови            
 възнаграждения 5 272           (267) 4 230           (226)
 4. Паричните потоци, свързани с лихви,            
 комисиони, дивиденти и други подобни            
 5. Паричните потоци от положителни и            
 отрицателни валутни курсови разлики            
 6. Платени и възстановени данъци            
 върху печалбата   13             (13)   120           (120)
 7. Плащания при разпределение на печалбата            
 8. Други парични потоци от основна дейност 4 67             (63)   3               (3)
 Всичко парични потоци от осн. дейност (А) 1374 1372                 2 1300 1293                 7
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ            
 1. Паричните потоци, свързани с дълго-            
 трайни активи   8               (8)      
 2. Паричните потоци, свързани с краткосроч-            
  ни финансови активи            
 3. Паричните потоци, свързани с лихви,            
 комисиони, дивиденти и други подобни            
 4. Паричните потоци от бизнескомби-            
 нации - придобивания            
 5. Паричните потоци от положителни и            
 отрицателни валутни курсови разлики            
 6. Други парични потоци от инвест. дейност            
 Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)   8               (8)      
 В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ            
 1. Парични потоци от емитиране и            
 обратно придобиване на ценни книжа            
 2. Парични потоци от допълнителни вно-            
 ски и връщането им на собствениците            
 3. Парични потоци, свързани с получени            
 или предоставени заеми            
 4. Паричните потоци, свързани с лихви,            
 комисиони, дивиденти и други подобни   1               (1)   1               (1)
 5. Плащания на задължения по лизинг.д-ри            
 6. Паричните потоци от положителни и            
 отрицателни валутни курсови разлики            
 7. Други парични потоци от финанс. дейност 6                   6      
 Вс. парични потоци от финанс.  дейност (В) 6 1                 5   1               (1)
 Г. Изменение на паричните средства            
 през периода (А + Б + В) 1380 1381               (1) 1300 1264                 6
 Д. Парични средства в началото на периода     6      
 Е. Парични средства в края на периода                     5                     6