Винарска изба Странджа - Шато Росеново, Бургас
logo logo
  Ood.INFO | търсене:  

"Винарска Изба Странджа - Шато Росеново" АД, с.Росеново

Офис:
гр. Бургас, 8000
ул.Шейново 32 - партер
МОЛ: Димитър Славов
Тел: 056/840 905 fax: 056/840 905
Публикации м.май.2004 г:

 • Отчет са приходите и разходите: [стр.1] [стр.2] [html]
 • Справка за приходите и разходите от лихви: [html]
 • Справка за извънредните приходи и разходи: [html]
 • Счетоводен баланс: [стр.1] [стр.2] [html]
 • Справка за вземанията задълженията и провизиите: [html]
 • Справка за участията в капиталите на други предприятия: [html]
 • Справка за oпвестяване на счетоводната политика за 2003 г.: [html]
 • Отчет за собствения капитал: [стр.1] [html]
 • Отчет за пaричните потоци по прекия метод: [стр.1] [html]
 • Одиторски доклад: [стр.1]
 • Справка за финансовите резултати: [html]
 • Справка за данъци от печалбата върху временни разлики: [html]
 • Справка за дългосрочните активи: [html]
 • Справка за ценните книжа: [html]

  Публикации на 23.Май.2003 г.:

 • Отчет са приходите и разходите: [стр.1] [стр.2] [html]
 • Справка за приходите и разходите от лихви: [стр.1] [html]
 • Справка за извънредните приходи и разходи: [стр.1] [html]
 • Счетоводен баланс: [стр.1] [стр.2] [html]
 • Справка за вземанията задълженията и провизиите: [стр.1] [стр.2] [html]
 • Справка за участията в капиталите на други предприятия: [стр.1] [html]
 • Справка за oпвестяване на счетоводната политика за 2002 г.: [стр.1] [стр.2] [стр.3] [html]
 • Отчет за собствения капитал: [стр.1] [html]
 • Отчет за пaричните потоци по прекия метод: [стр.1] [html]
 • Доклад до акционерите на "ВИ Странджа - Шато Росеново" АД с. Росеново: [стр.1]
 • Справка за финансовите резултати: [стр.1] [html]
 • Справка за данъци от печалбата върху временни разлики: [стр.1] [стр.2] [html]
 • Справка за дългосрочните активи: [стр.1] [стр.2] [html]
 • Справка за ценните книжа: [стр.1]

 • o Връзки:

 • Econ.BG
 • Lex.BG
 • СИЕЛА
 • Digesta.Com
 • БНБ
 • в-к Пари
 • в-к Банкер • o министерство на финансите
  o главна данъчна дирекция
  o министерство на икономиката
  o национален осигурителен институт
  o национален статистически институт
  o българските институции
  o български счетоводител
  o правна уредба по социално осигуряване
  o нормативна уредба
  o икономически справочник
  © Март-2003, OOD:INFO Team