"Ботева консулт инженеринг" - ЕООД
logo logo
  Ood.INFO | търсене:  

"Ботева консулт инженеринг" ЕООД

Офис: 8000 Бургас, ул. Цар Петър № 16
МОЛ: инж.Татяна Ботева
Тел: тел. 056/844-584, 4-41-96; GSM 0888 333 250
tatjana9@mbox.infotel.bg

Регистрация
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 7.VIII.2000 г. по ф.д. № 563/95 вписа промени за "Ботева консулт инженеринг" - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва нов предмет на дейност: инженерингова дейност в областта на ел. силово обзавеждане - мрежи високо и ниско напрежение, силнотокови ел. инсталации, ремонт на ел. съоръжения и апаратура, монтаж, нападка и пуск на ел. съоръжения, проектиране на всякакво силнотоково и слаботоково обзавеждасне, ел. инсталации - слаботокови, вкл. консултации и експертизи, строително-монтажна дейност, консултантска дейност в областта на управлението на качеството по ISO 9000 и на околната среда по ISO 14 000 - документиране, внедряване и поддържане на системи, експертни оценки и ОВОС, разработка на екологични проекти, управленско консултиране и стопански анализи, пътнически и товарни таксиметрови услуги, търговия с всякакви промишлени и хранителни стоки, вкл. посредническа и комисионна дейност, маркетингова и рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Публикации на 11.Май.2004 г.:

 • Отчет са приходите и разходите: [стр.1] [стр.2]
 • Счетоводен баланс: [стр.1], [стр.2], [стр.3], [стр.4].
 • Отчет за пaричните потоци по прекия метод: [стр.1], [стр.2]
 • Отчет за собствения капитал: [стр.1], [стр.2]
 • Одиторски доклад: [стр.1]

 • o Връзки:

 • Econ.BG
 • Lex.BG
 • СИЕЛА
 • Digesta.Com
 • БНБ
 • в-к Пари
 • в-к Банкер
 • Указания за ГДСП'2002
 • Закон за счетоводството

 • o министерство на финансите
  o главна данъчна дирекция
  o министерство на икономиката
  o национален осигурителен институт
  o национален статистически институт
  o българските институции
  o български счетоводител
  o правна уредба по социално осигуряване
  o нормативна уредба
  o икономически справочник
  © Март-2003, OOD:INFO Team